Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Jméno podnikatele: Bc. Alena Vágnerová

Místo podnikání: Nekoř 31, Nekoř 561 63
IČO: 07401116

Zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Žamberk
(dále také jen „Poskytovatel“)

I. Obecná ujednání

1. Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti se zájmem či využitím služeb www.alenavagnerova.cz mezi poskytovatelem a zákazníkem, který je spotřebitelem (jiná fyzická osoba).

2. Poskytovatel si vyhrazuje právo, že služby jím prezentované nemusí být vždy dostupné.

3. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb, dále také jen „smlouva“) mezi Poskytovatelem a zákazníkem vzniká uhrazením kupní ceny za některou z uvedených služeb.

4. Pro službu „INDIVIDUÁLNÍ KURZ“, „ANGLIČTINA NA CESTY“ nebo „KURZ PRO DVOJICE“ dále platí:

a) Kurz musí být vždy uhrazen předem a to nejpozději 1 den před jeho zahájením.

b) Před zahájením kurzu bude vzájemně odsouhlasen pevně stanovený den a hodina, kdy budou lekce každý týden na pravidelné bázi probíhat.

c) Pokud dojde ze strany kupujícího k přerušení kurzu, je nutné předplacené lekce vyčerpat nejpozději do 90 dnů od vystavení faktury. Po uplynutí této lhůty nárok na nevyčerpanou část kurzu zaniká.

d) U „INDIVIDUÁLNÍHO KURZU“ a u kurzu „ANGLIČTINA NA CESTY“ je z celkových 10 předplacených lekcí možné bezplatně zrušit nebo po vzájemné dohodě přesunout předem domluvený termín, avšak maximálně 2krát a za předpokladu, že kupující provede zrušení formou Telefonického hovoru nebo formou SMS na telefonní kontakt uvedený dále v těchto obchodních podmínkách a to nejpozději 24 hodin před termínem lekce. Všechny ostatní zrušené nebo pozdě zrušené lekce se nahrazují e-lekcí. E-lekce obsahuje práci na doma (materiály, videa, nahrávky, apod.)

e) U „KURZU PRO DVOJICE“ platí, že pokud se jeden z účastníků nemůže na lekci dostavit, obdrží materiály formou e-lekce. V případě, že se nemůže dostavit ani jeden z účastníků, je možné bezplatně zrušit nebo po vzájemné dohodě přesunout předem domluvený termín, avšak maximálně 2krát za dobu trvání kurzu a za předpokladu, že kupující provede zrušení formou Telefonického hovoru nebo formou SMS na telefonní kontakt uvedený dále v těchto obchodních podmínkách a to nejpozději 24 hodin před termínem lekce. Všechny ostatní zrušené nebo pozdě zrušené lekce se nahrazují e-lekcí. E-lekce obsahuje práci na doma (materiály, videa, nahrávky, apod.

5. Pro službu „30MINUTOVÉ KONVERZAČNÍ CALLY“ dále platí:

a) Call musí být vždy uhrazen před jeho započetím.

b) Před zahájením prvního callu bude vzájemně odsouhlasen pevně stanovený den a hodina, kdy bude call každý týden na pravidelné bázi probíhat. Na žádost kupujícího a po vzájemné dohodě smluvních stran je možné harmonogram využití služby flexibilně přizpůsobit potřebách kupujícího.

c) V případě balíčku 5 předplacených callů je nutné tyto cally vyčerpat nejpozději do 60 dnů, reps. V případě balíčku 10 předplacených callů je nutné tyto cally vyčerpat nejpozději do 120 dnů od vystavení faktury. Po uplynutí této lhůty nárok na nevyčerpanou část callů zaniká.

d) Call je možné zrušit nebo po vzájemné dohodě přesunout za předpokladu, že kupující zrušení oznámí formou Telefonického hovoru nebo SMS na telefonní kontakt uvedený dále v těchto obchodních podmínkách a to nejpozději 24 hodin před termínem callu.

6. Pro službu „OFFLINE MEETING ÚČASTNIC WHATSAPP SPEAKING GROUP“ dále platí:

a) Meeting musí být vždy uhrazen předem a to nejpozději 7 dnů před jeho zahájením.

b) Před zahájením meetingu bude vzájemně odsouhlasen pevně stanovený den a hodina, kdy se meeting uskuteční.

c) Pokud chce kupující od smlouvy odstoupit, může tak učinit maximálně 3 dny před zahájením meetingu. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení celé částky zaniká.

7. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.

II. Cena a platební podmínky

1. Zákazník získává přístup ke službám po zaplacení plné stanovené ceny, není-li u jednotlivých služeb stanoveno jinak.

2. V rámci akceptace objednávky je uvedena cena služby a způsoby její úhrady a lhůta splatnosti se stanovuje na 7 dnů. Platba je možná:

a) Bankovním převodem na účet Poskytovatele,

b) Platební kartou, kterou zajišťuje společnost ComGate Payments, se sídlem Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové, e-mail: platby-podpora@comgate.cz, tel: +420 228 224 267, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti ComGate Payments, a.s. Tyto údaje se mnou uvedená společnost nesdílí a nemám k nim přístup.

3. Daňový doklad – fakturu vystaví Poskytovatel zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

4. Není-li výslovně stanoveno jinak, nelze slevy Poskytovatele vzájemně kombinovat.

III. Další ujednání

1. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatel je vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatele či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby vč. článků, fotografií, grafických prvků apod.  

2. Zákazník je v pozici spotřebitele a je oprávněn od smlouvy uzavřené s Poskytovatelem prostředky komunikace na dálku odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez uvedení důvodů. V takovém případě mu Poskytovatel bezodkladně vrátí uhrazenou cenu či její poměrnou část (s ohledem na užití služby) bezhotovostním převodem na účet zákazníka. Tento postup se neuplatní, byla-li před uplynutím uvedené lhůty smlouva ze strany Poskytovatele již splněna. Po uplynutí této lhůty nárok na vrácení celé částky či její poměrné části zaniká.

3. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či jednání při užití webu a služeb Poskytovatele zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.  

4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelem a zákazníkem ze smlouvy.

5. Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatele na adrese místa podnikání nebo telefonicky na čísle +420 731 843 173 či emailem na emailovou adresu info@alenavagnerova.cz bezodkladně po jejím zjištění a může se domáhat a) nahrazením bezvadným plněním, b) doplněním či poskytnutím náhradní služby, c) slevy z ceny.

IV. Závěrečná ustanovení 

1. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelem a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

2. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích našeho webu.

3. Znění obchodních podmínek může Poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

V Nekoři dne 1.12.2021